Αναπτυξιακή Δυσλεξία – Ειδική Γλωσσική Διαταραχή:Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Προφορικού και Γραπτού Λόγου, Παρέμβαση & Ομοιότητες

Αναπτυξιακή Δυσλεξία – Ειδική Γλωσσική Διαταραχή:Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Προφορικού και Γραπτού Λόγου, Παρέμβαση & Ομοιότητες

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί το επιστημονικό σεμινάριο  ” Αναπτυξιακή Δυσλεξία – Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Προφορικού και Γραπτού Λόγου, Παρέμβαση & Ομοιότητες ”  προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο θεματικό πεδίο της Εκπαίδευσης & της Ειδικής Αγωγής.

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 1. Γενική Περιγραφή________________________________________

Στο πρόγραμμα θα γίνει εισαγωγή στην ανάπτυξη της γλώσσας από τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται η γλώσσα στα άτομα με Αναπτυξιακή Δυσλεξία και Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ). Ποιο συγκεκριμένα, στην αρχή θα γίνει περιγραφή του τρόπου ανάπτυξης των δομικών μηχανισμών της γλώσσας, φωνολογικού, συντακτικού, σημασιολογικού, καθώς και των δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου, ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, στην τυπική ανάπτυξη, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των ελλειμμάτων που παρατηρούνται στους συγκεκριμένους τομείς στη μη τυπική ανάπτυξη. Στη συνέχεια, θα γίνει περιγραφή του τρόπου ανάπτυξης των προαναφερθέντων μηχανισμών και δεξιοτήτων ξεχωριστά για κάθε διαταραχή καθώς και σύγκριση ανάμεσα στις δύο. Στο τέλος, θα παρουσιαστούν δείγματα προσαρμογών στη διδασκαλία και το διδακτικό υλικό για άτομα με Αναπτυξιακή Δυσλεξία και Ειδική Γλωσσική Διαταραχή.

Στόχος Επιμόρφωσης

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση κατά πρώτον προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της γλωσσικής ανάπτυξης και επεξεργασίας των παιδιών με τυπική ανάπτυξη η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για την κατανόηση των γλωσσικών ελλειμμάτων που παρατηρούνται στην Αναπτυξιακή Δυσλεξία και την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Κατά δεύτερον, περιγράφονται τα γλωσσικά ελλείμματα των δύο διαταραχών και γίνεται αποσαφήνιση των διαφορών και των ομοιοτήτων τους. Επίσης, θα παρουσιαστούν πολύ σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα πάνω στην γλωσσική ανάπτυξη παιδιών με Αναπτυξιακή Δυσλεξία και Ειδική Γλωσσική Διαταραχή καθώς και του τρόπου αντιμετώπισης και ενίσχυσης του προφορικού και γραπτού λόγου των παιδιών με τις δύο διαταραχές. Τέλος, θα γίνουν προτάσεις διδακτικής μεθοδολογίας, η οποία μπορεί να ακολουθηθεί από εκπαιδευτικούς και γονείς οι οποίοι ασχολούνται με την διδασκαλία ατόμων με Αναπτυξιακή Δυσλεξία και Ειδική Γλωσσική Διαταραχή.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μία βαθύτερη γνώση πάνω στην Αναπτυξιακή Δυσλεξία και την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή  και των επιπτώσεών τους στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, απευθύνεται σε ψυχολόγους, λογοθεραπευτές,  κ.α. που συνεργάζονται με παιδιά με Αναπτυξιακή Δυσλεξία ή Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και αναζητούν πρακτικούς τρόπους για την αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους. Τέλος, απευθύνεται σε γονείς που θέλουν να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των δύο διαταραχών στην καθημερινή ζωή του παιδιού τους και να μάθουν πώς οι ίδιοι μπορούν να λάβουν έναν πιο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο κατά την μαθησιακή διαδικασία του παιδιού τους.

 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα_____________________________________

 

Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης

 

Θεματική 1: Ανάπτυξη των δομικών μηχανισμών της γλώσσας σε τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά

Σε αυτή τη θεματική θα παρουσιαστούν οι βασικοί δομικοί μηχανισμοί της γλώσσας και θα γίνει περιγραφή της ανάπτυξης και ολοκλήρωσής τους από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, θα δοθούν ορισμοί για την καλύτερη κατανόηση του φωνολογικού μηχανισμού, του συντακτικού μηχανισμού και του σημασιολογικού μηχανισμού. Ακόμη, θα δοθούν ηλικιακά ορόσημα σύμφωνα με τα οποία βαίνει η τυπική γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού.

Θεματική 2: Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου σε τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά

Σε αυτή τη θεματική θα δοθούν οι ορισμοί και το περιεχόμενο καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι δεξιότητες του προφορικού και του γραπτού λόγου σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει περιγραφή της ακρόασης και της ομιλίας ως δεξιότητες του προφορικού λόγου και της ανάγνωσης και της γραφής ως δεξιότητες του γραπτού λόγου καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτές καλλιεργούνται σε σχολικό και μη σχολικό πλαίσιο. Ακόμη, θα διασαφηνιστεί ο διαχωρισμός των ανωτέρω δεξιοτήτων σε προσληπτικές και παραγωγικές.

Θεματική 3: Αναπτυξιακή Δυσλεξία: Ορισμοί, έννοιες, αίτια, ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου

Σε αυτή τη θεματική θα δοθούν ορισμοί για την Αναπτυξιακή Δυσλεξία, θα αποσαφηνιστούν κάποιες έννοιες που συνδέονται με την συγκεκριμένη αναπτυξιακή διαταραχή καθώς και τα αίτια που την προκαλούν. Επίσης, θα παρουσιαστούν σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και νευροαπεικονιστικών ευρημάτων, πάνω στην εμφάνιση της Αναπτυξιακής Δυσλεξίας σε διάφορες γλώσσες και τις ομοιότητες που παρουσιάζει ο γραπτός λόγος των παιδιών σε αυτές. Ακόμη, θα παρουσιαστούν και οι διαφορές των παιδιών με Αναπτυξιακή Δυσλεξία στην παραγωγή γραπτού λόγου ανάλογα με την τυπολογία της κάθε γλώσσας.

Θεματική 4: Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ): Ορισμοί, έννοιες, αίτια, ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου

Σε αυτή τη θεματική θα παρουσιαστεί η ΕΓΔ ως αναπτυξιακή διαταραχή μέσα από ορισμούς, περιγραφή εννοιών και αιτίων. Επίσης, θα παρουσιαστούν διάφορες θεωρίες που κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί για την ΕΓΔ. Στη συνέχεια θα γίνει περιγραφή των δεξιοτήτων του προφορικού και του γραπτού λόγου καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτές αναπτύσσονται σε άτομα με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Επίσης, θα δοθούν παραδείγματα από κείμενα γραπτού λόγου τα οποία έχουν παραχθεί από άτομα με ΕΓΔ.

Θεματική 5: Αναπτυξιακή Δυσλεξία και Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ): Ομοιότητες, διαφορές

Στη θεματική αυτή θα γίνει μία απόπειρα σύγκρισης των δύο αναπτυξιακών διαταραχών με σκοπό την εύρεση διαφορών και ομοιοτήτων ανάμεσά τους. Θα παρουσιαστούν διάφορα μοντέλα αλληλοεπικάλυψης μεταξύ ΕΓΔ και Αναπτυξιακής Δυσλεξίας και θα αναπτυχθούν τα τέσσερα μοντέλα που αντιπροσωπεύουν το φωνολογικό έλλειμμα. Στη συνέχεια θα γίνει κριτική των μοντέλων αλληλοεπικάλυψης των δύο αναπτυξιακών διαταραχών και θα παρουσιαστούν οι λόγοι που επιβάλλουν τη διάκριση μεταξύ ΕΓΔ και Αναπτυξιακής Δυσλεξίας και την θεώρηση της ΕΓΔ και της Αναπτυξιακής Δυσλεξίας ως εντελώς ξεχωριστές διαταραχές.

Θεματική 6: Προσαρμογές στη διδασκαλία για άτομα με Αναπτυξιακή Δυσλεξία και Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ)

Σε αυτή τη θεματική θα γίνουν προτάσεις για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του προφορικού και του γραπτού λόγου ατόμων με Αναπτυξιακή Δυσλεξία και ΕΓΔ. Θα παρουσιαστούν διάφορες τεχνικές διδασκαλίας και προσαρμογές του διδακτικού υλικού για άτομα με Αναπτυξιακή Δυσλεξία και στη συνέχεια θα γίνουν προτάσεις για προσαρμογές στη διδασκαλία  για άτομα με ΕΓΔ ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ και τον τομέα της γλώσσας στον οποίο κάθε φορά παρουσιάζεται έλλειμμα. Θα δοθούν επίσης παραδείγματα από την αναλυτική διδασκαλία της γλώσσας με τη χρήση οπτικών ερεθισμάτων.

 1. Πληροφορίες____________________________________________

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

 • Δια Ζώσης: 12 Φεβρουαρίου 2017, 10:00 – 15:30

Χώρος Διεξαγωγής

Βιβλιοθήκη Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών | Αγίας Ελεούσης 4 | ΑΘΗΝΑ

Κόστος

Προεγγραφή έως 7/2/17

 • Φοιτητές / Άνεργοι: 55€
 • Εκπαιδευτικοί / Επαγγελματίες: 65€

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή:                    75€

Διαδικασία Συμμετοχής

 

 1. Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας (2310.230545 & 211.7706766)
 2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
 3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση της προκαταβολής προκειμένου να δεσμεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής
 4. Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου πραγματοποιείτε την εξόφληση του υπολοίπου ποσού και ολοκληρώνετε την εγγραφή σας.

Διαδικασία Πληρωμής

Βήμα 1ο à Προκαταβολή:  Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη κατάθεση της προκαταβολής (15€) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK 0026.0037.01.0200499162

(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)

Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Α4 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής.

 

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

 

Βήμα 2ο à Εξόφληση: γίνεται την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης, καταβάλλοντας τα υπόλοιπα δίδακτρα στη γραμματεία της επιμόρφωσης και επιδεικνύοντας απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας και ii) το φοιτητικό πάσο / βεβαίωση ανεργίας για όσους δικαιούνται έκπτωση.

 1. Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια__________________________

 

Η Γεωργία Ανδρέου είναι Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Δίγλωσσης Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου (μονογραφία), 7 κεφαλαίων σε βιβλία ελληνικά και ξενόγλωσσα, έχει κάνει την επιμέλεια ενός ελληνικού βιβλίου και έχει πάνω από 85 επιστημονικά άρθρα, δημοσιευμένα σε διεθνή Πρακτικά και Περιοδικά με υψηλό δείκτη επιρροής (impact factor, π.χ. Brain and Language, Cognitive Brain Research, Archives of Clinical Neuropsychology, Brain and Cognition, Journal of Psycholinguistic Research, Learning and Individual Differences κ.α). Έχει πάνω από 800 αναφορές (citations) σύμφωνα με διάφορες βάσεις δεδομένων όπως Publish or Perish, Scopus, ISI Web of Knowledge, Google Scholar και h-index 14 (σύμφωνα με το Google Scholar). Είναι στην συντακτική επιτροπή 11 διεθνών περιοδικών και guest Editor του Journal of Disability, Development and Education. Έχει δώσει προσκεκλημένες ομιλίες και διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε Πανεπιστήμια της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών (Flinders University, University of Sydney, University of Queensland, University of Massachusetts, San Fransisco State University, California State University, Chapman University). Τα ερευνητικά-επιστημονικά της ενδιαφέροντα κινούνται στον ευρύτερο χώρο της Γλωσσολογίας, Νευρο/Ψυχογλωσσολογίας καθώς και της διγλωσσίας/πολυγλωσσίας και της γλωσσικής ανάπτυξης ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές.

5. Παροχές_______________________________________________________

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ
 • Πλούσιο και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break
 1. Πληροφορίες – Γραμματεία___________________________________

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766

 1. M. [email protected] |  U   www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

* Για οποιαδήποτε πληροφορία την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης,

 επικοινωνείτε απευθείας με το 6940810344

Ενημερωτικό υλικό

Χορηγοί Επικοινωνίας

www.paideia-ergasia.gr

www.socialpolicy.gr

www.filologikos-istotopos.gr

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.