Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.)” προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο θεματικό πεδίο της Συμβουλευτικής. Η στοχοθεσία του προγράμματος διαρθρώνεται στο πνεύμα της φιλοσοφίας της δια βίου μάθησης και της ανάγκης απόκτησης ωφέλιμων γνώσεων και περισσότερων αξιοποιήσιμων προσόντων  στο σχετικό πεδίο καθώς και πρακτικής αξιοποίησης των πρακτικών γνώσεων στα ΣΔΕ, ΚΔΒΜ καθώς και σε κάθε άλλη εκπαιδευτική μονάδα όπου παρέχονται Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες.

                  Παράλληλα, η παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος, υπό προϋποθέσεις, προσμετράται στα κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης των αξιολογουμένων εκπαιδευτικών και παρέχει πρακτικές – αξιοποιήσιμες γνώσεις σε υπάρχοντα και μελλοντικά στελέχη ΣΥΥ που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε παρόχους συμβουλευτικής ή σε συμπράττοντες φορείς (όπως ορίζει προσχέδιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ » ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2016) καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εργαστεί σε έναν από τους πιο ανερχόμενους τομείς της εκπαίδευσης.

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 500 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Για το λόγο αυτό, το παρόν πρόγραμμα πέρα από την αναμφίβολη χρηστικότητα και ποιότητα του, αποσκοπεί να επιμορφώσει ουσιαστικά τους συμμετέχοντες προκειμένου να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στον εργασιακό τους ρόλο ενδυναμώνοντας τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων στην επαγγελματική συμβουλευτική αλλά και να κατακτήσουν ένα ουσιαστικό εφόδιο από έναν αναγνωρισμένο φορέα που ενδεχομένως να αξιοποιήσουν και σε σχετικές προκηρύξεις διαφόρων φορέων ή διαδικασιών μελλοντικά αλλά και μια πιστοποιημένη επιμόρφωση με ουσιαστική αναγνωρισιμότητα  στον ιδιωτικό τομέα.

 1. Γενική Περιγραφή________________________________________

Ως Σ.Υ.Υ. ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο «συνοδεύουμε» τους «αποκλεισμένους» συμπολίτες μας, προκειμένου να ενταχθούν ή να παραμείνουν στους κόλπους της κοινωνίας. Θεωρούμε ότι με τα σημερινά δεδομένα είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί αλλά και να εκπαιδευτούν οι κατάλληλοι άνθρωποι έτσι ώστε να μπορέσει η κοινωνία να αφομοιώσει όλες τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα και αποδοτικότερα.

                  Στόχος της παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, η άρση των διακρίσεων, καθώς και η ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους σε μία ή περισσότερες παρεμβάσεις, που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προκατάρτιση, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων  Επαγγελματιών). Η παροχή Σ.Υ.Υ. απευθύνεται σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρίες, οι πρόσφυγες, σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι) και γενικότερα σε όλες οι μειονεκτούσες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.

                  Με τις προβλεπόμενες δράσεις επιδιώκεται η ενεργοποίηση και παροχή ίσων ευκαιριών κάθε ατόμου, που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ώστε να αναπτύξει κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για την ενσωμάτωσή του στο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, επιδιώκεται η ανάπτυξη δικτύων για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη.

Ως Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.) ορίζονται οι δράσεις και ενέργειες που απευθύνονται σε μεμονωμένα άτομα ή/και ομάδες ατόμων, με στόχο την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Πρακτικά αναφερόμαστε σε Υπηρεσίες και Φορείς που ασχολούνται, στοχεύουν και σχετίζονται με:

 1. ατομική και ομαδική στήριξη ομάδων πληθυσμού (αλλοδαποί, άνεργοι, κοινωνικά αποκλεισμένοι κ.ά.)
 2. κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης για αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες
 3. επαγγελματικό προσανατολισμό και εκμάθηση τεχνικών ανεύρεσης εργασίας
 4. υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και ενημέρωσης για ενεργητικές πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και παραπομπής σε αντίστοιχες υπηρεσίες/δομές
 5. υπηρεσίες και παροχές προνοιακού χαρακτήρα και παραπομπής σε αντίστοιχες υπηρεσίες/ δομές κ.α.

Ως Στέλεχος Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ορίζεται ο ειδικός ο οποίος διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και ειδικές συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι ικανός, σε επίπεδο σχεδιασμού ή/και παροχής ή/και αξιολόγησης υπηρεσιών Σ.Υ.Υ. να αναλύει τις ανάγκες των ωφελουμένων, να καθοδηγεί τους ωφελούμενους στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, να επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους ατομικής και ομαδικής προσέγγισης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες τους που μπορεί να σχετίζονται με την εύρεση εργασίας, την κοινωνική επανένταξη κ.λπ.

Ως Εισαγωγικό Μητρώο στελεχών Σ.Υ.Υ. ορίζεται ο κατάλογος του ΕΟΠΠΕΠ στον οποίο εγγράφονται τα στελέχη Σ.Υ.Υ. Η ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ. αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστοποίησής τους.

Ως Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ) λοιπόν, ορίζεται η δέσμη ενεργειών, που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και την εμψύχωση του ατόμου, καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Στόχος Επιμόρφωσης

Πρωταρχικός στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας και η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Βασικός παράγοντας που συντελεί στην επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων των Στελεχών Σ.Υ.Υ. που θα τους καθιστούν  ικανούς στην εξατομικευμένη προσέγγιση και ενίσχυση των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, στην ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των χρηστών των υπηρεσιών και στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου απέναντι στα προβλήματα και τις συνέπειες του αποκλεισμού

Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι είναι:

 1. Διαμόρφωση θετικών απόψεων και στάση προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
 2. Απόκτηση γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων υποστήριξης και καθοδήγησης των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων προς την αυτονόμηση
 3. Απόκτηση γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων ώστε το κάθε στέλεχος Σ.Υ.Υ. να είναι ικανό, σε επίπεδο σχεδιασμού ή/ και παροχής ή/και αξιολόγησης υπηρεσιών Σ.Υ.Υ.

Σε ποιους απευθύνεται

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση των Σ.Υ.Υ. των επιπτώσεών τους στη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης. Επίσης, απευθύνεται σε επαγγελματίες λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και όλες τις σχετικές ειδικότητες πρόνοιας- συμβουλευτικής αλλά και εκπαίδευσης που συνεργάζονται με ειδικές πληθυσμιακές ομάδες και αναζητούν πρακτικούς τρόπους για την αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους. Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα δοθεί έμφαση σε ασκήσεις, θα γίνουν μικροδιδασκαλίες και οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν σε ομάδες.

 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα_____________________________________

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 300 ωρών και υλοποιείται με τη μέθοδο της συνδυαστικής μάθησης. Περιλαμβάνει 20 ώρες διδασκαλία δια ζώσης, 250 κατ΄ ιδίαν μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και 30 ώρες εκπόνηση γραπτών δραστηριοτήτων – τεστ αξιολόγησης με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (elearning).

 

Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης

 

 • Κοινωνικές διακρίσεις και κοινωνικός αποκλεισμός

Εισαγωγή στην έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού και στην κατανόηση της διαδικασίας. Το κοινωνικό στίγμα, οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού τα χαρακτηριστικά τους και διαμορφούμενες ανάγκες τους

 • Οι νέοι προσανατολισμοί στην κοινωνική φροντίδα: Ιστορική αναδρομή στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Αναφορά στο ιατρικό μοντέλο και στο ολιστικό μοντέλο. Σύγχρονοι κοινωνικοί μετασχηματισμοί και νέοι ορίζοντες στην κοινωνική φροντίδα.

 • Μηχανισμοί παροχής Σ.Υ.Υ.: «Η αρχιτεκτονική της δράσης». Η υποδοχή, το συμφωνητικό της συνοδευτικής δράσης, το ειδικό ατομικό σχέδιο συνοδευτικής δράσης, οι πέντε τομείς της συνοδευτικής δράσης, η υλοποίηση της συνοδευτικής δράσης, η αξιολόγηση ως μια ποιοτική διερεύνηση προόδου της συνοδευτικής υποστηρικτικής διαδικασίας και η ανάπτυξη της έννοιας της συνοδείας

 • Η σχέση και ο ρόλος των συνοδών στην συνοδευτική δράση

 

 • Οι ενεργητικές τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων στην παροχή Σ.Υ.Υ.

 

 • Περιβάλλον ανάπτυξης και παροχής Σ.Υ.Υ. – φορείς παροχής Σ.Υ.Υ., ανάπτυξη δικτύων.:

Ο τρίτος τομέας στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Η μεθοδολογία ανάπτυξης των κοινωνικών δικτύων

 • Παροχή Σ.Υ.Υ. σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και προσφυγικούς καταυλισμούς και δομές


 

 1. Πληροφορίες____________________________________________
 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

 • Δια Ζώσης: 26 & 27 Νοεμβρίου, 09:00 – 16:30
 • Εξ’ αποστάσεως:
 • Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού: 28 Νοεμβρίου – 8 Ιανουαρίου
 • Εξετάσεις – Υποβολή Εργασίας: 9 – 22 Ιανουαρίου 2017

 

Χώρος Διεξαγωγής

Grand Hotel Palace | Μοναστηρίου 305 | Θεσσαλονίκη

Κόστος

Προεγγραφή έως 22/11/16

 • Φοιτητές / Άνεργοι: 165€
 • Εκπαιδευτικοί / Επαγγελματίες: 185€

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή:                    215€

 1. Προσκεκλημένος Επιμορφωτής_________________________

Δεμίρης Μόσχος

Ψυχολόγος – Κοινωνιολόγος

 

5. Παροχές_______________________________________________________

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ
 • Πλούσιο και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break

 1. Πληροφορίες – Γραμματεία___________________________________

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766

 1. M. [email protected] |  U   www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

* Για οποιαδήποτε πληροφορία την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης,

 επικοινωνείτε απευθείας με το 6945175015

Ενημέρωση-πρόγραμμα

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.