Σεμινάριο:Μια σύγ­χρονη δι­δα­κτική πρό­ταση πέρα από τα στενά σύ­νορα των μα­θη­μά­των

Σεμινάριο:Μια σύγ­χρονη δι­δα­κτική πρό­ταση πέρα από τα στενά σύ­νορα των μα­θη­μά­των

seminario2Σας γνω­στο­ποιούμε ότι ο η Δια­κρα­τική, Διε­πι­στη­μο­νική εται­ρία ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.: Ο Κύ­κλος των Εφ-ευρετικών Εκ­παι­δευ­τι­κών σε συ­νερ­γα­σία με το Ελ­λη­νο­α­με­ρι­κα­νικό Εκ­παι­δευ­τικό Ίδρυμα διορ­γα­νώ­νει Εκ­παι­δευ­τικό Σε­μι­νά­ριο με τί­τλο:

«Μια σύγ­χρονη δι­δα­κτική πρό­ταση πέρα από τα στενά σύ­νορα των μα­θη­μά­των:

Δε­ξιό­τη­τες Λή­ψης Από­φα­σης σε επο­χές ρευ­στών “δε­δο­μέ­νων”

Η Δυ­να­μική της Ομά­δας και η ση­μα­σία της για την αυτογνωσία-κοινωνιογνωσία».

Το σε­μι­νά­ριο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 10 Σε­πτεμ­βρίου 2016 στην Αθήνα, στο Ελ­λη­νο­α­με­ρι­κα­νικό Εκ­παι­δευ­τικό Ίδρυμα (Κολ­λέ­γιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυ­χι­κού), Στέ­φα­νου Δέλτα 15, Ψυ­χικό.

Το σε­μι­νά­ριο μπο­ρούν να πα­ρα­κο­λου­θή­σουν εκ­παι­δευ­τι­κοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, χω­ρίς δα­πάνη για το δη­μό­σιο.

Για πλη­ρο­φο­ρίες σχε­τικά με το σε­μι­νά­ριο και την αί­τηση συμ­με­το­χής οι εν­δια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να επι­σκέ­πτο­νται τη διεύ­θυνση: https://docs.google.com/forms/d/15PctJGoDD3BjIq-zASyUN2ll6t01cC1OCG_hDPmROcQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

Ο ΓΕ­ΝΙ­ΚΟΣ ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΕΑΣ

ΙΩ­ΑΝ­ΝΗΣ Δ. ΠΑ­ΝΤΗΣ

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.