2ο Πα­νελ­λή­νιο Συ­νέ­δριο για την Δια Βίου Μά­θηση, την Κοι­νο­τική Εν­δυ­νά­μωση και την Επι­μόρ­φωση των Εκ­παι­δευ­τι­κών

2ο Πα­νελ­λή­νιο Συ­νέ­δριο για την Δια Βίου Μά­θηση, την Κοι­νο­τική Εν­δυ­νά­μωση και την Επι­μόρ­φωση των Εκ­παι­δευ­τι­κών

panellinio sinedrio dia viou mathisis-xaniaΤο δεύ­τερο Πα­νελ­λή­νιο Συ­νέ­δριο (community based) για την Διά Βίου Μά­θηση, την Εκ­παί­δευση Ενη­λί­κων και την Επι­μόρ­φωση των Στε­λε­χών (Εκ­παι­δευ­τι­κών, Πο­λι­τι­σμι­κών, Αυ­το­διοι­κη­τι­κών) με θέμα ‘Κρήτη-Χανιά 2016: Ο ΤΟ­ΠΟΣ ΔΙ­ΚΤΥΩ­ΝΕ­ΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑ­ΘΑΙ­ΝΕΙ’ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί και φέ­τος για δεύ­τερη συ­νεχή χρο­νιά από την Πα­ρα­σκευή 3 Ιου­νίου μέ­χρι και την Κυ­ριακή 5 Ιου­νίου 2016 στο Πνευ­μα­τικό Κέ­ντρο Χα­νίων και στο 3ο Δη­μο­τικό Σχο­λείο Χα­νίων (επί της οδού Κο­ραή). Το Συ­νέ­δριο διορ­γα­νώ­νε­ται από το ‘Επι­στη­μο­νικό Δί­κτυο Εκ­παί­δευ­σης Ενη­λί­κων Κρή­της’ και το e-επιστημονικό πε­ριο­δικό του ‘Εκ­παί­δευση Ενη­λί­κων & Πο­λι­τι­σμός στην Κοι­νό­τητα’ σε συ­νερ­γα­σία με τη ‘Σχολή Αρ­χι­τε­κτό­νων Μη­χα­νι­κών του Πο­λυ­τε­χνείου Κρή­της’, το ‘Τμήμα Φι­λο­σο­φι­κών και Κοι­νω­νι­κών Σπου­δών του Πα­νε­πι­στη­μίου Κρή­της’ σε συν­διορ­γά­νωση με την Πε­ρι­φέ­ρεια Κρή­της και την Πε­ρι­φε­ρειακή Ενό­τητα Χα­νίων, την Πε­ρι­φε­ρειακή Ένωση Δή­μων Κρή­της τους Δή­μους Χα­νίων, Πλα­τα­νιά, Απο­κο­ρώ­νου, Κισ­σά­μου και πολ­λούς άλ­λους Εκ­παι­δευ­τι­κούς, Πο­λι­τι­σμι­κούς και Κοι­νω­νι­κούς Φο­ρείς.

Στο πλαί­σιό του θα φι­λο­ξε­νη­θούν επί­τι­μοι προ­σκε­κλη­μέ­νοι από την Ελ­λάδα, την Κύ­προ και το εξω­τε­ρικό και ένα πλή­θος ει­ση­γη­τών του τό­που, φυ­σι­κών προ­σώ­πων ή εκ­προ­σώ­πων φο­ρέων. Κατά τη διάρ­κεια του Συ­νε­δρίου θα διε­ξα­χθούν δε­κα­τρία (13) 90 λε­πτα Βιω­μα­τικά Εργαστήρια-Σεμινάρια για τους Πο­λί­τες και δύο (2) Ερ­γα­στή­ρια για Αυ­το­διοι­κη­τικά Στε­λέχη (Δη­μάρ­χους, Αντι­δη­μάρ­χους, Γ. Γραμ­μα­τείς) με σκοπό την ανταλ­λαγή κα­λών πρα­κτι­κών. Επι­πλέον, θα λά­βουν χώρα πέ­ντε (5) στρογ­γυλά τρα­πέ­ζια όπου εξέ­χου­σες προ­σω­πι­κό­τη­τες του τό­που μας και φι­λο­ξε­νού­με­νοι θα συ­νο­μι­λή­σουν για την «Πόλη που Συμ­με­τέ­χει», την «Πόλη που Νοιά­ζε­ται», την «Πόλη που Εμπνέει», την «Πόλη που Μα­θαί­νει» και την «Πόλη που Επι­χει­ρεί και Τα­ξι­δεύει». Οι ερ­γα­σίες του Συ­νε­δρίου θα συ­νο­δεύ­ο­νται από πο­λύ­τε­χνες δρά­σεις κι εκ­πλή­ξεις. Το Συ­νέ­δριο επι­χει­ρεί την ανά­δειξη της ‘Εκ­παί­δευ­σης Ενη­λί­κων’ και της ‘Κοι­νο­τι­κής Εκ­παί­δευ­σης’ ως δυ­να­τό­τη­τες ‘Συ­νερ­γα­τι­κού Σχεδιασμού-Δημοκρατικού Διαλόγου-Διατομεακών Συ­νερ­γα­σιών’ στην Κοι­νω­νία των Πο­λι­τών με στόχο τη Συ­νοχή και την Ανά­πτυξη του τό­που.

Απευ­θύ­νε­ται σε κάθε πο­λίτη που τον/την εν­δια­φέ­ρουν : η κα­τα­νό­ηση των δυ­να­το­τή­των της Πε­ρι­φε­ρεια­κής Κοι­νό­τη­τας, η Εκ­παί­δευση Ενη­λί­κων, η Δια Βίου Μά­θηση, ο Εθε­λο­ντι­σμός, η Αυ­το­διοί­κηση, η Κοι­νω­νική Πρό­νοια, ο Πο­λι­τι­σμός, ο Του­ρι­σμός και η Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τητα, κυ­ρίως όμως, η Συμ­με­τοχή του/της ως Ενεργός/ή Πο­λί­της στην Πόλη που ανα­πτύσ­σε­ται και ζει. Εί­σο­δος ελεύ­θερη. Εγ­γρα­φές και Ηλε­κτρο­νι­κές Δη­λώ­σεις Συμ­με­το­χής στα Ερ­γα­στή­ρια για τους Πο­λί­τες στο: http://goo.gl/forms/PfNyhNPDxh , ενώ για το Ερ­γα­στή­ριο με­λών ΠΕΔ.Κ (Αι­ρε­τούς και Τε­χνο­κρά­τες) στο: http://goo.gl/forms/jpO1TrJeJO. Πλη­ρο­φο­ρίες στη Γραμ­μα­τεία του ΕΔΕΕΚ: [email protected] Το Πρό­γραμμα του Συ­νε­δρίου μπο­ρείτε να δείτε στους ιστο­χώ­ρους http://www.slideshare.net/edu4adults/24052016program και www.cretaadulteduc.gr) .

Οι Συ­ντο­νι­στές

· Δρ. Χρύσα Τε­ρε­ζάκη, Συ­ντο­νί­στρια ΕΔΕΕΚ, Πρόεδρος-Συντονίστρια Α του Συ­νε­δρίου

· Δρ. Ελένη Κα­τσα­ρού, Επικ. Κα­θη­γή­τρια Παν/μίου Κρή­της (Τμήμα ΦΚΣ), Συ­ντο­νί­στρια Β-Αντιπρόεδρος του Συ­νε­δρίου

· Δρ. Κων/νος-Αλκέτας Ουγ­γρί­νης, Επικ. Κα­θη­γη­τής Πο­λυ­τε­χνείου Κρή­της (ΑΡ­ΧΜΗΧ), Συ­ντο­νι­στής Β- Αντι­πρό­ε­δρος του Συ­νε­δρίου

& η Ορ­γα­νω­τική Επι­τροπή του Συ­νε­δρίου…

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.