Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

panepistimio kritisΤο Παι­δα­γω­γικό Τμήμα Δη­μο­τι­κής Εκ­παί­δευ­σης του Πα­νε­πι­στη­μίου Κρή­της (Κέ­ντρο Με­λέ­της της Ιστο­ρίας της Εκ­παί­δευ­σης και του Δι­δα­σκα­λι­κού Επαγ­γέλ­μα­τος –ΚΕ­ΜΕΙΕΔΕ) πρό­κει­ται να υλο­ποι­ή­σει για το έτος 2015 – 2016 το Πρό­γραμμα Παι­δα­γω­γι­κής και Δι­δα­κτι­κής Επάρ­κειας (ΦΕΚ Β’ 378/18–02-2014 και ΦΕΚ Β΄ 3049/11.11.14). Το Πρό­γραμμα αυτό σκοπό έχει να κα­λύ­ψει τις υπάρ­χου­σες ανά­γκες των πτυ­χιού­χων Πα­νε­πι­στη­μια­κών Τμη­μά­των που επι­θυ­μούν να ερ­γα­στούν στην Α ́/θμια και Β/θμια Εκ­παί­δευση, των εκ­παι­δευ­τι­κών ει­δι­κο­τή­των που ερ­γά­ζο­νται ήδη στην Α ́/θμια Εκ­παί­δευση και θέ­λουν να συμ­με­τέ­χουν στο προ­σφε­ρό­μενο πρό­γραμμα, κα­θώς και όσων επι­θυ­μούν να απο­κτή­σουν το πα­ρόν πι­στο­ποι­η­τικό, ανε­ξαρ­τή­τως του χρό­νου ει­σα­γω­γής στην τρι­το­βάθ­μια εκ­παί­δευση ή του τί­τλου σπου­δών τους.

Το Πρό­γραμμα θα οδη­γεί στη λήψη Πι­στο­ποι­η­τι­κού με τί­τλο: «Πι­στο­ποι­η­τικό Παι­δα­γω­γι­κής και Δι­δα­κτι­κής Επάρ­κειας» σύμ­φωνα με το άρ­θρο 2 παρ. 3 περ. α΄ του Ν. 3848/2010, όπως τρο­πο­ποι­ή­θηκε με το άρ­θρο 36 παρ. 22 περ. α΄ του Ν. 4186/2013.

Λήξη των αι­τή­σεων στις 22 Μα­ΐου 2016

Όλες οι σχε­τι­κές πλη­ρο­φο­ρίες στο http://www.katartisi.org

Οι εν­δια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν επί­σης να επι­κοι­νω­νή­σουν για οποια­δή­ποτε πλη­ρο­φο­ρία στο email: [email protected]  ή στο τη­λέ­φωνο: 28310- 77576

Πλη­ρο­φο­ρίες:

Ντίνα Πυρ­γιω­τάκη, Ρά­νια Αυ­γε­νάκη

email: [email protected],

τηλ: 28310- 77576

ώρες λει­τουρ­γίας της Γραμ­μα­τείας: 09:30–15:30

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.