Ημε­ρίδα ΕΣ­ΔΕΠ ΠΔΜ «Τρι­το­βάθ­μια Εκ­παί­δευση και Πε­ρι­φε­ρειακή Ανά­πτυξη»

Ημε­ρίδα ΕΣ­ΔΕΠ ΠΔΜ «Τρι­το­βάθ­μια Εκ­παί­δευση και Πε­ρι­φε­ρειακή Ανά­πτυξη»

panepistimio dut.makedoniasΟ Ενιαίος Σύλ­λο­γος Με­λών Δι­δα­κτι­κού και Ερευ­νη­τι­κού Προ­σω­πι­κού του Πα­νε­πι­στη­μίου Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νίας σας προ­σκα­λεί στην ημε­ρίδα που διορ­γα­νώ­νει την Τε­τάρτη 23 Μαρ­τίου, στις 16:00, με θέμα :

Τρι­το­βάθ­μια Εκ­παί­δευση και Πε­ρι­φε­ρειακή Ανά­πτυξη

Η ημε­ρίδα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Αί­θουσα Εκ­δη­λώ­σεων του Κο­βε­ντά­ρειου κτι­ρίου, Χα­ρι­σίου Μούκα και Κο­βε­ντά­ρων, Κο­ζάνη.

Σχε­τικά αρ­χεία

Πρό­σκληση Ημε­ρίδα «Τρι­το­βάθ­μια Εκ­παί­δευση και Πε­ρι­φε­ρειακή Ανά­πτυξη»

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».