eu zinΤο πρό­γραμμα δια­δι­κτυα­κής τη­λεκ­παί­δευ­σης (e-learning) του ΕΥ­ΖΗΝ επι­στρέ­φει μετά τη με­γάλη απή­χηση που ση­μεί­ω­σαν οι 4 πρώ­τοι κύ­κλοι του στην εκ­παι­δευ­τική κοι­νό­τητα. O 5ος κύ­κλος του προ­γράμ­μα­τος θα ξε­κι­νή­σει στις 04/04/2016 καια­πευ­θύ­νε­ται σε διο­ρι­σμέ­νους εκ­παι­δευ­τι­κούς που δια­θέ­τουν εξα­ψή­φιο Αριθ­μού Μη­τρώου, κα­θώς και σε ανα­πλη­ρω­τές, ωρο­μί­σθιους και εκ­παι­δευ­τι­κούς ιδιω­τι­κών σχο­λείων. Οι εγ­γρα­φές θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν από 28/03/2016 έως 01/04/2016 μέσω της ιστο­σε­λί­δας του Προ­γράμ­μα­τος ΕΥ­ΖΗΝ, και οι εκ­παι­δευ­τι­κοί που εν­δια­φέ­ρο­νται να συμ­με­τέ­χουν κα­λού­νται να δη­λώ­σουν συμ­με­τοχή άμεσα, κα­θώς ο αριθ­μός των θέ­σεων εί­ναι πε­ριο­ρι­σμέ­νος.

To πρό­γραμμα δια­δι­κτυα­κής τη­λεκ­παί­δευ­σης του ΕΥ­ΖΗΝ απαρ­τί­ζε­ται από μια σειρά δια­λέ­ξεων στα γνω­στικά αντι­κεί­μενα της δια­τρο­φής, της σω­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας και της ανά­πτυ­ξης των παι­διών και των εφή­βων, αλλά και σε ευ­ρύ­τερα θέ­ματα που αφο­ρούν τη δια­τροφή και την υγεία του αν­θρώ­που. Στόχο έχει την επι­μόρ­φωση των εκ­παι­δευ­τι­κών, ώστε κατ’ επέ­κταση να συμ­βάλ­λουν στη βελ­τί­ωση των συ­νη­θειών του τρό­που ζωής των μα­θη­τών τους, προ­ά­γο­ντας την υγιή σω­μα­τική και πνευ­μα­τική τους ανά­πτυξη.

Κατά τους 4 πρώ­τους κύ­κλους του προ­γράμ­μα­τος, η συμ­με­τοχή των εκ­παι­δευ­τι­κών ήταν εξαι­ρε­τικά υψηλή, αγ­γί­ζο­ντας συ­νο­λικά τις 4.000 εγ­γρα­φές από όλες τις εκ­παι­δευ­τι­κές βαθ­μί­δες (27% Νη­πια­γω­γεία, 42% Δη­μο­τικά, 19% Γυ­μνά­σια και 12% Λύ­κεια) και από συ­νο­λικά πε­ρισ­σό­τε­ρες από 50 ει­δι­κό­τη­τες εκ­παι­δευ­τι­κών (εκ των οποίων 29% ΠΕ 70 Δα­σκά­λων, 22% ΠΕ 60 Νη­πια­γω­γών και 21% ΠΕ Φυ­σι­κής Αγω­γής). Αξί­ζει να ση­μειω­θεί ότι συμ­με­τεί­χαν εκ­παι­δευ­τι­κοί από όλες τις γε­ω­γρα­φι­κές Πε­ρι­φέ­ρειες της χώ­ρας, γε­γο­νός που το­νί­ζει την ανά­γκη της εκ­παι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας όλης της Επι­κρά­τειας για επι­μόρ­φωση σε θέ­ματα δια­τρο­φής και σω­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας.

Πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρίες για τον τρόπο διε­ξα­γω­γής του προ­γράμ­μα­τος δια­δι­κτυα­κής τη­λεκ­παί­δευ­σης μπο­ρείτε να βρείτε εδώ. Για να ενη­με­ρώ­νε­στε σχε­τικά με το πρό­γραμμα αλλά και τις υπό­λοι­πες δρά­σεις του ΕΥ­ΖΗΝ, μπο­ρείτε επί­σης να εγ­γρα­φείτε στο newsletter και στο facebook του προ­γράμ­μα­τος.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.