Η διαδρομή της ρεμπέτικης μουσικής από τα καφέ-αμάν της Σμύρνης στη δεκαετία 1870 μέχρι τους τεκέδες του Πειραιά στη δεκαετία 1930

Η διαδρομή της ρεμπέτικης μουσικής από τα καφέ-αμάν της Σμύρνης στη δεκαετία 1870 μέχρι τους τεκέδες του Πειραιά στη δεκαετία 1930

Η διαδρομή της ρεμπέτικης μουσικής από τα καφέ-αμάν της Σμύρνης στη δεκαετία 1870 μέχρι τους τεκέδες του Πειραιά στη δεκαετία 1930


Φι­λο­σο­φική Σχολή Πα­νε­πι­στη­μίου Ιω­αν­νί­νων
 Τμήμα Ιστο­ρίας και Αρ­χαιο­λο­γίας, Το­μέας Λα­ο­γρα­φίας

Η δια­δρομή της ρε­μπέ­τι­κης μου­σι­κής από τα καφέ-αμάν της Σμύρ­νης στη δε­κα­ε­τία 1870 μέ­χρι τους τε­κέ­δες του Πει­ραιά στη δε­κα­ε­τία 1930.
Στο πλαί­σιο του Προ­γράμ­μα­τος Με­τα­πτυ­χια­κών Σπου­δών «Νε­ό­τερη και Σύγ­χρονη Ιστο­ρία –Λα­ο­γρα­φία»

Εα­ρινό Εξά­μηνο ακα­δη­μαϊ­κού έτους 2015–2016

Θε­μα­τική ενό­τητα:
«ΜΟΥ­ΣΙ­ΚΟ­ΛΟ­ΓΙΕΣ: ΠΕΡΙ ΜΟΥ­ΣΙ­ΚΗΣ ΤΕ­ΧΝΗΣ & ΕΠΙ­ΣΤΗ­ΜΗΣ»

4ος Κύ­κλος Σε­μι­να­ρίων Λα­ο­γρα­φίας
Ομι­λη­τής: Τσι­κου­ρί­δης Ελευ­θέ­ριος
Επί­κου­ρος Κα­θη­γη­τής
Τμήμα Μου­σι­κής Επι­στή­μης και Τέ­χνης, Πα­νε­πι­στή­μιο Μα­κε­δο­νίας

Τε­τάρτη 16-03-2016 Ώρα: 6.30 μ.μ.

Σχε­τικό link

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».