ΠΜΣ «Ιστορία και Τεκμηρίωση» – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

ΠΜΣ «Ιστορία και Τεκμηρίωση» – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

IU-ni-07760-82080Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Ιστορία και Τεκμηρίωση»

Τμήμα Ιστορίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου πρόκειται να λειτουργήσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 το β΄ κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Ιστορία και Τεκμηρίωση» στην κατεύθυνση:

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

Το Πρόγραμμα πρόκειται να δεχθεί έως 25 φοιτητές. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων και απονέμει με την περάτωση των σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι του οικείου Τμήματος καθώς και απόφοιτοι των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ή συγγενών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεσιν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί και απόφοιτοι των θετικών επιστημών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων που ανέρχονται σε 500 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών. Αντί υποτροφίας, το ΠΜΣ απαλλάσσει από τα δίδακτρα έναν μεταπτυχιακό φοιτητή που έχει αριστεύσει στις εξετάσεις.

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ θα επιλεγούν κατόπιν γραπτών εξετάσεων και προσωπικής συνέντευξης. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο του Τμήματος Ιστορίας στην Κέρκυρα, την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016.

Οι θεματικές των εξετάσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.history.ionio.gr/postgraduate/documentation/

Η επιλογή των υποψηφίων βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:

α) Αξιολόγηση των γραπτών (40%)

β) Επεξεργασία φακέλου του υποψηφίου (40%) (λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, η επίδοση του υποψηφίου σε μαθήματα συναφή με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η γλωσσομάθεια και η μέχρι τούδε ερευνητική δραστηριότητα)

γ) Προφορική Συνέντευξη (20%) (εκτιμώνται η συγκρότηση των υποψηφίων καθώς και η σαφήνεια και ο βαθμός πρωτοτυπίας των ερευνητικών τους στόχων).

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας, των γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων προηγείται γραπτή εξέταση σε μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, την οποία επιλέγει ο υποψήφιος. Η εξέταση συνίσταται στην κατανόηση κειμένου σχετικού με την ειδίκευση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο ως τις 20 Ιανουαρίου 2016 τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
  2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία (αναγνώριση απο το ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής).
  3. Πιστοποιητικά βαθμού γνώσης ξένων γλωσσών
  4. Βιογραφικό σημείωμα
  5. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  6. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και δύο συστατικές επιστολές
  7. Συνοπτική πρόταση μέχρι 350 λέξεις με αναφορά στα ενδιαφέροντα και τους λόγους παρακολούθησης του ΠΜΣ

Στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας

ΠΜΣ «Ιστορία και Τεκμηρίωση»

Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100

Υπόψη Μαρίας Κωνσταντινίδη (τηλ. 26610-87350)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας:

history.ionio.gr/postgraduate/documentation/

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωνσταντίνος Σμπόνιας

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».