ypourgeio paideias-2

mineduΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Των άρθρων 3 και 4 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 A΄) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24 Α΄)

Απευθύνει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν.4115/2013 (Α΄ 24)

Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τριετής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επιστήμονας με επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τους σκοπούς του ιδρύματος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου πρέπει να έχουν την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν:

 1. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα οικονομίας ή διοίκησης ή έρευνας και λήψης αποφάσεων ή ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ή διά βίου εκπαίδευσης.
 2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα έργων, προγραμμάτων και δράσεων για τη Διά Βίου Μάθηση, τη Νέα Γενιά και τη στήριξη της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής διαδρομής και κινητικότητας της, την καινοτομία, τη μαθητική και φοιτητική μέριμνα.
 3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 4. Αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στην κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, στη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων (projectmanagement), στη στοχοθεσία, στο συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων.
 5. Γνώση ξένων γλωσσών ιδίως δε της αγγλικής, που αποδεικνύεται από σπουδές, δημοσιεύσεις κι άλλα πρόσφατα μέσα.
 6. Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία για τους μη κατέχοντες την ελληνική ιθαγένεια, αποδεικνύεται με το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης ο ίδιος οφείλει, πριν την ανάληψη τω καθηκόντων του, να παύσει οποιαδήποτε έννομη σχέση με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από την οποία μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται με αίτηση τους προς το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας σε 2 ημερήσιες εφημερίδες και την ιστοσελίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και πρέπει να συνοδεύεται από:

 1. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται τα προσόντα και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου.
 2. Αποδεικτικά των αναφερόμενων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και στοιχείων, που έχουν αποκτηθεί ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι τίτλοι σπουδών θα υποβληθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους σπουδών εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από τους αρμόδιους φορείς. Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν επίσημα μεταφρασμένα. Σημειώνουμε ότι το συγγραφικό έργο μόνο θα αναφέρεται και δεν θα προσκομίζεται.
 3. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 4. Δήλωση του άρθρου 8, του ν.1599/1986, με την οποία δηλώνουν α) ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή περιορισμοί του άρθρου 8, του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άνδρες).
 5. Σύντομη έκθεση στην οποία θα περιγράφεται το όραμα και η στοχοθεσία τους για το έργο και τη λειτουργία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

       Πληροφορίες για το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης μπορούν να αναζητούν οι

       ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (www.inedivim.gr)

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την ένδειξη «Πρόσκληση Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ για Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Θέση Διευθύνοντος Συμβούλου», ο οποίος θα περιλαμβάνει την αίτηση και τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (Α. Παπανδρέου 37 – 151 80 Μαρούσι) και συγκεκριμένα στη: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΓΑΚ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210-3442581 με την Μ.Κεραμιδα.

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

Για την απόφαση πατήστε εδώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.