Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις από θέματα Πανελληνίων(2000-2006)

 1. Να γράψετε το θηλυκό γένος των παρακάτω μετοχών στον αριθμό και την πτώση που βρίσκονται: ὁμολογούμενος, πλεύσας, ἀπολεσάντων, ὑποστάς. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2000)
 2. Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στον αντίστοιχο τύπο της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα: κατένειμεν, ἀνέλαβεν, μετέστησεν. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2000)
 3. τάδε, τίνος, ἡμῶν, αὐτῇ. Να αναγνωρίσετε το είδος καθεμιάς από τις παραπάνω αντωνυμίες και να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο της στον άλλο αριθμό (ενικό ή πληθυντικό ανάλογα).

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2000-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ)

 1. σκεψώμεθα, ὁμολογῆσαι, ἀδικουμένους, ἀφεῖσιν, ᾖ, γένηται. Να γράψετε το β´ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στο χρόνο και τη φωνή που βρίσκεται ο καθένας από τους παραπάνω τύπους.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2000-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ)

 1. συνεχώρησαν, ἀποδοῦναι: Να κλίνετε την προστακτική των ρηματικών αυτών τύπων στο χρόνο και τη φωνή που βρίσκονται. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001)
 2. ἔλαβον: Να κλίνετε στον ενικό αριθμό το αρσενικό γένος της μετοχής του ενεργητικού παρακειμένου.(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001)
 3. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται. (Το επίθετο να γραφεί στην πτώση, στο γένος και στον αριθμό που βρίσκεται ο τύπος που δίνεται). (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002)

 

Επίρρημα

 

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

Καλὰ

     

 

 

Επίθετο

 

Θετικός

Συγκριτικός

μεγίστων

 

 

 1. Να γράψετε τους ζητουμένους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

οἶδ(α): το τρίτο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής και προστακτικής του ίδιου χρόνου.

δεδώκατε: το ίδιο πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού και του αορίστου β´ της ίδιας φωνής.

δύνηται: το ίδιο πρόσωπο της ευκτικής στο χρόνο που βρίσκεται.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002)

 

 1. Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στη δοτική πτώση του ενικού αριθµού (το γένος των αντωνυµιών να παραµείνει αµετάβλητο) : ᾠδῆς, νυκτός, ἐκείνων, βίον, ταύτην.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ)

 1. ἐνεδείξατο : να γραφεί το ίδιο πρόσωπο της ευκτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.

ἐστερηµένος : να γραφεί η µετοχή του παθητικού αορίστου στο ίδιο γένος, αριθµό και πτώση.

καλουµένην : να γραφεί το τρίτο ενικό πρόσωπο στην προστακτική του ενεστώτα στην ίδια φωνή.

προσέταξε : να γραφεί το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική ενεστώτα στην ίδια φωνή.

γενέσθαι : να γραφεί το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο στην οριστική του ιδίου χρόνου.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ)

 1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται. (Η αντωνυμία να γραφεί στο γένος και στον αριθμό που βρίσκεται ο τύπος του κειμένου, που δίνεται).

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2003)

 

Επίρρημα

 

Θετικός

Συγκριτικός

εὐδαιμονέσταται

   

 

 

Αντωνυμία

 

Γενική

Δοτική

Κλητική

τοῦτον

     
 1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

αἱρῶνται: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της ευκτικής και της προστακτικής του αορίστου β´ στη φωνή που βρίσκεται.

πείθωνται: τον ίδιο τύπο στον παθητικό αόριστο.

ἐμμενόντων: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα και του αορίστου στη φωνή που βρίσκεται.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2003)

 1. Να γράψετε τη γενική του ενικού αριθµού των παρακάτω λέξεων στο γένος που βρίσκεται η καθεµιά απ’ αυτές: πατέρας, ὃ, παῖδας, µάθησιν, συµµέτροις.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2003-ΕΣΠΕΡΙΝΑ)

 

 1. Για καθέναν από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους να γράψετε το πρώτο ενικό πρόσωπο του παρατατικού της οριστικής στη φωνή που βρίσκεται: λέγειν, ποιήσω, ἐπιβάλλουσιν, ἐκπίπτουσι, τρέφεται.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2003-ΕΣΠΕΡΙΝΑ)

 1. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου :

ἔλεγον: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β´ στη φωνή που βρίσκεται.

ἀγωνιζόµενον: το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του παθητικού αορίστου.

ἐκάλουν: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα της µέσης φωνής. 

νοµίζουσι: το ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής αορίστου της ίδιας φωνής.

ἔσονται: το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2003-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ)

 

 1. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιάαπό τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:

ὁρῶµεν: το ίδιο πρόσωπο στην ίδια έγκλιση και φωνή του αορίστου β′

γιγνώµεθα: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β′

ὠφελήσεσθαι: το απαρέµφατο παρακειµένου ενεργητικής φωνής

συνίστηµι: το δεύτερο ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου της ίδιας φωνής και τη γενική ενικού αρσενικού γένους της µετοχής ενεστώτα της ίδιας φωνής.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2004)

 

 1. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:

ὄρνιθι: την αιτιατική ενικού

τι: τη δοτική πληθυντικού του ίδιου γένους

σοφῶν: την αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους

µέγα: τα παραθετικά επιθέτου στο γένος, τον αριθµό και την πτώση που βρίσκεται

ταῦτα: τη γενική πληθυντικού θηλυκού γένους.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2004)

 

 1. Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στη δοτική πτώση του αριθµού στον οποίο βρίσκεται καθεµιά (το γένος της αντωνυµίας και της µετοχής να παραµείνει αµετάβλητο): πόλεις, ἁρµοστὰς, ἀκούοντες, ταῦτα, πράγµατα.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2004-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ)

 1. Να γράψετε τον ζητούµενο τύπο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:

ἐνίκησαν: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειµένου στην ίδια φωνή.

ἐξήλαυνον: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου στην ίδια φωνή.

ἔσοιτο: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του µέλλοντα.

ἔλεγεν: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.

παρέχειν: το απαρέµφατο του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2004-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ)

 

 1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

διενηνόχασιν: το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα της ίδιας φωνής.

ἀποστείλαντες: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα της ίδιας φωνής.

ἐπηρώτων: το τρίτο ενικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής.

λήψονται: το δεύτερο ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου της ίδιας φωνής.

ἀνελόντος: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β΄ της ίδιας φωνής.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2005)

 1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

τοῦτο: την ονομαστική πληθυντικού του αρσενικού γένους.

μέγιστον: τη δοτική πληθυντικού του αρσενικού γένους στο συγκριτικό βαθμό.

πασῶν: τη δοτική ενικού του αρσενικού γένους.

γενομένης: την ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού γένους.

τὸν βασιλέα: την κλητική του ενικού αριθμού.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2005)

 

 1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

ἔφη : το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα.

γιγνώσκων : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή.

ὁρῶ : το δεύτερο ενικό πρόσωπο παρατατικού στην ίδια φωνή.

νομίζουσι : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή.

κατέχειν : το τρίτο ενικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2006)

 

 1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου :

σὺ : τη δοτική πληθυντικού αριθμού του ίδιου προσώπου.

γυναικὶ : την κλητική ενικού αριθμού.

θυμοειδεῖς : την ονομαστική ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους.

ἵππους : τη δοτική ενικού αριθμού.

ἅπασιν : τη γενική ενικού αριθμού του θηλυκού γένους.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2006)

Αρχαία Ελληνικά: Επαναληπτικές Ασκήσεις Γραμματικής από Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων(2010-2021)

 

 Ασκήσεις γραμματικής από θέματα Πανελληνίων(2000-2006)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.