Νομική Θράκης(Κομοτηνή)

Νομική Θράκης(Κομοτηνή)

Γενικές Πληροφορίες

Το τμήμα Νομικής ιδρύθηκε το 1974 και άρχισε να λειτουργεί την ίδια χρονιά. Δέχεται κατ’ έτος 600 περίπου φοιτητές.

Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της Νομικής Επιστήμης. Η νομική Επιστήμη, αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικών επιστημών, δεν περιορίζεται στον άχαρο ρόλο ενός συστήματος έρευνας του κρατούντος ή του προϊσχύσαντος θετικού δικαίου, αλλά αναζητεί τους κοινωνικούς όρους που διέπουν την εξέλιξη του δικαίου.

Η Νομική Παιδεία, όπως και κάθε μορφής παιδεία, έχει ως στόχο τη μετάδοση μέσα από ένα σύστημα μεθοδικής αναζήτησης αξιών και την υιοθέτηση αντίστοιχων τύπων συμπεριφοράς. Μολονότι ο σύγχρονος κόσμος διακρίνεται από μια σύγκρουση ανάμεσα στις προτεινόμενες από την Πολιτεία αξίες και τα αναγκαία μέσα τα οποία αντικειμενικά παρέχονται στον πολίτη για να πετύχει τους στόχους αυτούς, με επακόλουθο την αμφισβήτηση των αξιών ή την προσφυγή σε παράνομα μέσα, η Νομική Παιδεία δεν έχει χάσει την ειδοποιό διαφορά της από κάθε άλλη Παιδεία.

Διότι στόχος της Νομικής Παιδείας παραμένει πάντα η απόκτηση από το άτομο συνείδησης σχετικής με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, δηλ. η μετατροπή του ανθρώπου σε πολίτη.Ο κανόνας «άγνοια νόμου δεν συγχωρείται» δεν έχει μόνο στενά νομικό περιεχόμενο. Αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή δράσης κάθε πολίτη, ο οποίος αν δε γνωρίζει ποια δικαιώματα έχει, γιατί περιορίζονται, πότε γίνεται καταχρηστική η άσκησή τους και πως τα υπερασπίζεται, δεν καθίσταται μόνον ο ίδιος αντικείμενο αυθαιρεσιών, αλλά θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.
Σε ένα δημοκρατικό καθεστώς δεν είναι ο νόμος που πρυτανεύει, αλλά το δίκαιο στο σύνολό του.

Αυτό ακριβώς το πέρασμα από την ερμηνεία του νόμου στη συνολική θεώρηση του δικαίου, δηλαδή την αντικατάσταση ενός πολιτικού τρόπου ρύθμισης της κοινωνίας (με χαρακτηριστικό την εξωτερική επιβολή) από έναν κοινωνικό τρόπο (με χαρακτηριστικό την εσωτερική συνοχή), προσπαθεί να πετύχει ένα σύγχρονο σύστημα νομικών σπουδών.Η Νομική Επιστήμη δεν μπορεί να αποβάλει τη διάσταση του κοινωνικού προβληματισμού και των πολιτιστικών παραδόσεων, ούτε να παραγνωρίσει την ευρωπαϊκή συνεργασία και την οικουμενική προστασία των δικαιωμάτων των λαών και των ανθρώπων.

Το Πανεπιστήμιο, ως τμήμα της κοινωνίας, αντανακλά τις αντιθέσεις της και δανείζεται τους σκοπούς της, αλλά ως κριτική συνείδηση στην πορεία του μετασχηματισμού της, οφείλει, με φαντασία και τόλμη, να προετοιμάσει το νέο κόσμο, να διαπλάσσει τη νέα ελπίδα, να ξαναζωντανέψει το λησμονημένο άνθρωπο. Το Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έχει κάτι περισσότερο να προσφέρει, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη, ανυψούμενη σε φορέα αφύπνισης της εθνικής μας συνείδησης για το παρόν και το μέλλον.

Πληροφορίες – Προπτυχιακά

Η διάρκεια των σπουδών στη Νομική Σχολή είναι τέσσερα (4) έτη, δηλαδή οκτώ εξάμηνα. Η φοίτηση στη Σχολή είναι υποχρεωτική, η παρακολούθηση, όμως, όχι. Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει σαράντα πέντε (45) μαθήματα. Τα τριάντα έξι (36) μαθήματα είναι υποχρεωτικά και τα εννέα (9) υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν.

Κατά την εγγραφή του, ο φοιτητής του Α΄ εξαμήνου καλείται να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση των εξής υποχρεωτικών κατ’επιλογήν μαθημάτων:

 1. Οικονομική Ι:Καθηγητής Γεώργιος Χατζηκωνσταντίνου.
 2. Γενική Κοινωνιολογία:Λέκτορας Δημοσθένης Κασσαβέτης.
 3. Διεθνείς Οργανισμοί:Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος.
 4. Συνταγματική Ιστορία:Αναπληρωτής Καθηγητής Συμεών Μη­ναΐδης, Επίκουρος Καθηγητής Διονύσιος Φιλίππου, Επίκουρος Καθηγητής Στέφανος Κουτσουμπίνας.
 5. Εγκληματολογία:Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαμπος Δημόπουλος.
 6. Ρωμαϊκό Δίκαιο:Καθηγητής Κωνσταντίνος Πιτσάκης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Γιούνη.
 7. Ξένη Γλώσσα:Αγγλικά-Γερμανικά.

Ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει για το Α΄ εξάμηνο κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τρία (3) μαθήματα, διότι τα υπόλοιπα θα τα επιλέξει στα επόμενα επτά (7) εξάμηνα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των κατ’ επιλογήν μαθημάτων κατατίθενται για τα μεν μονά εξάμηνα (Α΄, Γ΄, Ε΄, Ζ΄) τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο, για τα δε ζυγά εξάμηνα (Β΄, Δ΄, ΣΤ΄, Η΄) τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο.

Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί ΜΟΝΟ σε μαθήματα που έχει επιλέξει. Τα μαθήματα αναγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών, που είναι αναρτημένο στους πίνακες ανακοινώσεων και βρίσκονται στον κεντρικό διάδρομο έξω από τη Γραμματεία.

Ανανέωση εγγραφής κάθε εξάμηνο δεν γίνεται. Απαιτείται μόνο η δήλωση των υποχρεωτικών κατ’επιλογήν μαθημάτων. Ειδικότερα, τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι τα εξής:

 1. Συνταγματικό Δίκαιο Ι: Αναπλη­ρω­τής Κα­θηγητής Συμεών Μηναϊδης, Επίκουρος Καθηγητής Διο­νύσιος Φιλίππου, Επίκουρος Καθηγητής Στέφανος Κουτσουμπίνας (Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Γραμματέας κ.Χρυσούλα Καρβουνίδου, τηλ.25310 39855-6).
 2. Ιστορία του Δικαίου: Καθηγητής Κωνσταντίνος Πιτσάκης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Γιούνη (Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου, Γραμματέας κ. Μαρία Ζερδελή, τηλ.25310 39876).
 3. Δημοσιονομικό Δίκαιο: Καθηγητής Κωνσταντίνος Ρέμελης, Ανα­πλη­ρωτής Καθηγητής Απόστολος Γέροντας, Λέκτορας Ελένη Θεο­­χα­­ρο­πούλου (Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επι­στή­μης, Γραμ­ματέας κ. Χρυσούλα Καρβουνίδου, τηλ. 25310 39855-6).
 4. Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου: Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Παναγόπουλος (Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου, Γραμματέας κ. Δέσποινα Παμπουροπούλου, τηλ.25310 39870).

Τα μαθήματα αρχίζουν σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Για την ακριβή έναρξη του κάθε μαθήματος εκδίδεται ανακοίνωση από τον οικείο Τομέα.

Τα συγγράμματα διανέμονται δωρεάν από το βιβλιοπωλείο του Αντ. Σάκκουλα (οδός Ν. Ζωϊδου 86-88, τηλ.25310 26323) χωρίς ανά­μειξη της Γραμματείας του Τμήματος.

Κατά την εγγραφή του, ο φοιτητής παίρνει το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο) έκπτωσης 25%. Στο πάσο θα αναγράφεται ο αριθμός Ειδικού Μητρώου, τον οποίο ο φοιτητής πρέπει να τον απομνημονεύσει. Για κάθε συναλλαγή του φοιτητή με τη Γραμματεία η επίδειξη του πάσου είναι απαραίτητη. Το δελτίο αναγνώρισης (ταυτότητα) του φοιτητή εκδίδεται εντός του Δεκεμβρίου.

Όσοι ενδιαφέρονται για τη μετεγγραφή τους στα Τμήματα Νομικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να ζητήσουν βεβαίωση εγ­γρα­φής και οι άρρενες πιστοποιητικό στρατολογίας για αναβολή στρά­τευ­σης. Οι αιτήσεις μετεγγραφών υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής (Αθη­νών, Θεσσαλονίκης) από 1-15 Νοεμβρίου με όλα τα σχετικά δι­καιο­λο­γητικά.

Για τη στέγαση, οι προϋποθέσεις ρυθμίζονται κάθε έτος με απόφαση της Συγκλήτου. Πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας (κ. Ουρανία Πουφινά, τηλ.25310 39211, 39212).

Για την έκδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου χρειάζεται συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86, που χορηγείται από τη Γραμματεία, όπου δηλώνεται, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο φορέα. Η έκδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου γίνεται οποτεδήποτε μετά το πέρας των εγγραφών.

Πρόγραμμα Σπουδών για τους φοιτητές εισαγωγής 2009-2010 και εντεύθεν

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ Εξάμηνο

 1. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
 2. Συνταγματικό Δίκαιο Ι
 3. Εισαγωγή στο Δίκαιο και την Επιστήμη του Δικαίου (συνδιδασκαλία τριών Τομέων)

Β’ Εξάμηνο

 1. Οικογενειακό Δίκαιο
 2. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι
 3. Διοικητικό Δίκαιο
 4. Εργατικό Δίκαιο Ι (Συλλογικό)

Γ’ Εξάμηνο

 1. Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
 2. Εμπράγματο Δίκαιο
 3. Ποινικό Δίκαιο Ι
 4. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ
 5. Εμπορικό Δίκαιο Ι

Δ’ Εξάμηνο

 1. Ποινικό Δίκαιο ΙΙ
 2. Ατομικές Ελευθερίες
 3. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Ι
 4. Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ (Ανταγωνισμός)
 5. Φορολογικό Δίκαιο
 6. Εργατικό Δίκαιο ΙΙ

Ε’ Εξάμηνο

 1. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι
 2. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο
 3. Κληρονομικό Δίκαιο
 4. Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ
 5. Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι
 6. Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/1

ΣΤ’ Εξάμηνο

 1. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ
 2. Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ
 3. Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/2
 4. Εμπορικό Δίκαιο IV (Αξιόγραφα)
 5. Μεθοδολογία Δικαίου
 6. Διοικητική Δικαιοσύνη
 7. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι (Εξωδικαιοπρακτικές ενοχές)

Ζ’ Εξάμηνο

 1. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ
 2. Ατομική και Συλλογική Εκτέλεση
 3. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο ΙΙ (Δικαιοπρακτικές ενοχές)
 4. Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ
 5. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΙΙ
 6. Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Η’ Εξάμηνο

 1. Πρακτική εφαρμογή Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου
 2. Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 3. Ασκήσεις Δημοσίου Δικαίου
 4. Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου
 5. Ασκήσεις Δικαίου των Επιχειρήσεων
 6. Ασκήσεις Διεθνούς και Κοινοτικού Δικαίου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ Εξάμηνο

 1. Ιστορία του Δικαίου
 2. Εγκληματολογία
 3. Διπλωματική Ιστορία
 4. Ξένη Γλώσσα

Β’ Εξάμηνο

 1. Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο
 2. Σωφρονιστική
 3. Εκκλησιαστικό Δίκαιο
 4. Ειδικό μέρος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
 5. Ξένη Γλώσσα

Γ’ Εξάμηνο

 1. Ρωμαϊκό Δίκαιο
 2. Ανακριτική
 3. Δίκαιο Περιβάλλοντος
 4. Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
 5. Ξένη Γλώσσα

Δ’ Εξάμηνο

 1. Ειδικό Αστικό Δίκαιο (Δίκαιο Ασφάλισης των Πιστώσεων και Δίκαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης)
 2. Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
 3. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
 4. Διεθνές Κοινωνικό Δίκαιο
 5. Ξένη Γλώσσα

Ε’ Εξάμηνο

 1. Ασφαλιστικό Δίκαιο
 2. Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων Ανθρώπου
 3. Κοινωνιολογία του Δικαίου
 4. Δημοσιονομικό Δίκαιο
 5. Βυζαντινό Δίκαιο
 6. Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο
 7. Ξένη Γλώσσα

ΣΤ’ Εξάμηνο

 1. Υπαλληλικό Δίκαιο
 2. Πολιτικές Ιδέες
 3. Διεθνείς Σχέσεις
 4. Ευρωπαϊκό Αστικό Δίκαιο
 5. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 6. Ειδική Κοινωνιολογία του Δικαίου
 7. Ξένη Γλώσσα

Ζ’ Εξάμηνο

 1. Ειδικό Ποινικό Δίκαιο
 2. Τραπεζικό Δίκαιο
 3. Νομική ορολογία και μετάφραση
 4. Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο

Η’ Εξάμηνο

 1. Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο
 2. Δίκαιο Ανηλίκων
 3. Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
 4. Διεθνής Διαιτησία
 5. Ναυτικό Δίκαιο

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης στη διεύθυνση http://www.duth.gr/

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.