Διδασκαλία Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε παιδιά με Ειδική Αναγνωστική Διαταραχή-Δυσλεξία(Θεσσαλονίκη)

Διδασκαλία Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε παιδιά με Ειδική Αναγνωστική Διαταραχή-Δυσλεξία(Θεσσαλονίκη)

Επιστημονικό Σεμινάριο

Στο πρόγραμμα θα γίνει εισαγωγή στις έννοιες «δεύτερη/ξένη γλώσσα» και «διγλωσσία», στη σχέση του πρώτου κώδικα επικοινωνίας (πρώτη γλώσσα) και του δεύτερου (δεύτερη/ξένη γλώσσα) και στη συνέχεια θα περιγραφεί η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού στην πρώτη και την δεύτερη γλώσσα. Θα αναφερθούν επίσης οι διάφορες κατηγορίες δίγλωσσων καθώς και τα πλεονεκτήματα των δίγλωσσων παιδιών. Στη συνέχεια θα δοθούν ορισμοί της ειδικής αναγνωστικής διαταραχής-δυσλεξίας, θα παρουσιαστούν ευρήματα ερευνών πάνω στην εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας σε παιδιά με την παραπάνω διαταραχή και θα δοθούν παραδείγματα λαθών στο γραπτό λόγο της δεύτερης/ξένης γλώσσας παιδιών με ειδική διαταραχή της ανάγνωσης-δυσλεξία. Τέλος, θα προταθούν στρατηγικές ανάγνωσης για παιδιά με την παραπάνω διαταραχή και θα δοθούν ενδεικτικές ασκήσεις διδασκαλίας δεύτερης/ξένης γλώσσας για παιδιά με ειδική διαταραχή της ανάγνωσης-δυσλεξία.

Στόχος Επιμόρφωσης
Η συγκεκριμένη επιμόρφωση κατά πρώτον προσφέρει βαθύτερη κατανόηση εννοιών που συνδέονται με την δεύτερη/ξένη γλώσσα και τη διγλωσσία ως φαινόμενο ατομικό και κοινωνικό, καθώς και της γλωσσικής ανάπτυξης και επεξεργασίας της πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας των παιδιών με τυπική ανάπτυξη και στη συνέχεια παιδιών με ειδική αναγνωστική διαταραχή-δυσλεξία. Κατά δεύτερον, περιγράφονται τα γλωσσικά ελλείμματα των παιδιών με την παραπάνω διαταραχή στον γραπτό λόγο (στις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής) και παρουσιάζονται πολύ σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα πάνω στην γλωσσική ανάπτυξη παιδιών με ειδική αναγνωστική διαταραχή-δυσλεξία στην πρώτη και τη δεύτερη/ξένη γλώσσα καθώς και του τρόπου αντιμετώπισης και ενίσχυσης του γραπτού λόγου των παιδιών αυτών. Τέλος, θα γίνουν προτάσεις διδακτικής μεθοδολογίας η οποία μπορεί να ακολουθηθεί από εκπαιδευτικούς και γονείς οι οποίοι ασχολούνται με την διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας σε παιδιά με ειδική αναγνωστική διαταραχή-δυσλεξία.

Σε ποιους απευθύνεται

  • σε εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με τρόπους διαχείρισης παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες και δυσλεξία όσον αφορά την πορεία εκμάθησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας.
  • σε ειδικούς παιδαγωγούς και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μία βαθύτερη γνώση πάνω στην ειδική αναγνωστική διαταραχή-δυσλεξία.
  • σε λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους και επαγγελματίες που συνεργάζονται με παιδιά με την παραπάνω διαταραχή και αναζητούν πρακτικούς τρόπους για την αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους.
  • σε γονείς που θέλουν να μάθουν πώς οι ίδιοι μπορούν να λάβουν έναν πιο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο κατά την μαθησιακή διαδικασία του παιδιού τους.

Αναλυτικές πληροφορίες

Print Friendly, PDF & Email
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Απάντηση

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.